اخبار

پروتکل برای مدت زمان بحران بیماری کرونا برای بازدید از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا این پروتکل برای مدت زمان بحران بیماری کرونا برای بازدید از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا تدوین...

شنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۰