رئیس موزه تاریخ طبیعی


دکتر محمد بابائی
- رئیس موزه تاریخ طبیعی -
تحصیلات : استادیار،دکتری تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای،دکتری عمومی دامپزشکی

ایمیل : mohammad.babaei@basu.ac.ir

تلفن : 34424200-081


داخلی :