رئیس موزه تاریخ طبیعی


دکتر فرشاد مسعودیان
- رئیس موزه تاریخ طبیعی -
تحصیلات : استادیار

ایمیل : f.masoodian@gmail.com

تلفن : 34424200-081


داخلی :