سالن ها

فضاهای جانبی

کارگاه تاکسیدرمی

محوطه و فضای سبز

پارکینگ​​​​​​​

بوفه