نشانی:


همدان-میدان مدرس-انتهای بلوار آزادگان (چرمسازی)-جنب دانشکده کشاورزی

 

                                 شماره تماس: 34424200-081