نشانی:
همدان، میدان مدرس، انتهای بلوار آزادگان (چرمسازی)، جنب دانشکده کشاورزی
 

شماره تماس:34424200-081