نمایشگر یک مطلب

مدیر عمومی


علیرضا رضوانی کاشانی
- مدیر عمومی -
تحصیلات : لیسانس مدیریت بازرگانی

ایمیل :

تلفن : 08134424200


داخلی :

انبار دار


حسن محمدی
- انبار دار -
تحصیلات : لیسانس آسیب شناسی اجتماعی

ایمیل :

تلفن : 08134424200


داخلی :

کارشناس موزه


سهیل مسعودیان
- کارشناس موزه -
تحصیلات : فوق لیسانس ارزیابی و آمایش سرزمین

ایمیل : soheil.masoodian@gmail.com

تلفن : 08134424200


داخلی :

نمایشگر یک مطلب

طراح موزه


حمید رضا نوربخش
- طراح موزه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 08134424200


داخلی :

کارشناس موزه


صابر سردارزاده
- کارشناس موزه -
تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

ایمیل : saber.8911@yahoo.com

تلفن : 08134424200


داخلی :