میش مرغ دشت اسد آباد همدان یکی از بزرگترین آمونیت های ایران  آفتاب ماهی ایگوانا آمریکای جنوبی اسکلت نهنگ گوژ پشت مار دریایی (مرال ( بزرگترین گاو سان ایران گراز ایرانی باکلان بزرگ خرس قهوه ای
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند