معرفی سالن ها > سالن پستانداران و پرندگان

این سالن با حدود 300 صحنه (دیوراما) از موقعیت کم نظیری در ایران برخوردار است که بخش اعظمی از پرندگان و پستانداران ایران به صورت تاکسیدرمی شده در آن نگهداری می گردد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند