معرفی سالن ها > سالن زمین شناسی

بی گمان در این بخش، بیش از هزاران نمونه از گرانبهاترین مجموعه سنگ ها، فسیل ها و کانی های ایران در قالب 130 ویترین که در سطح کشور بی نظیر است، قرار دارد. به طور یقیین می توان گفت، این مجموعه مورد توجه تمامی اقشار مختلف مردم می باشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند